Wakalah dan Zakat, Apakah perbezaannya?

Wakalah merupakan dasar pengembalian wang zakat oleh Majlis Agama Islam kepada entiti yang membayar zakat kepada Pusat Pungutan Zakat di setiap negeri untuk diagihkan kepada asnaf yang layak. Zakat pula adalah mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu untuk diagihkan kepada golongan tertentu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *